De Fluisterboot

Wetterwâlden wil de mogelijkheid onderzoeken of in het ‘gat’ tussen de traditionele fluisterboot en de elektrische sloep een markt is te ontwikkelen voor een vaarconcept voor nieuwe doelgroepen.

Duurzame mobiliteit
logo_wetterwalden

Omschrijving De Fluisterboot

Kenmerken van de Fluisterboot

– stabiel en wendbaar

– geschikt voor ondiep water

– ontspanningsmogelijkheden zoals een zonnedekje, een glijbaantje en andere voorzieningen

– robuust comfort, met draaistoelen, opties voor een koelkastje, gps-faciliteiten enz. Mogelijkheid voor gezinnen met jponge kinderen, rolstoel of kinderwagens

– Accu-capaciteit voor langere of meerdaagse vaartochten

– indien mogelijk deels voorzien van een dak met zonnepanelen ter bescherming tegen felle zon of regen of een andere vorm van beschutting die het mogelijk maakt dat de FLUUSTR-boat ook in voor- en naseizoen verhuurbaar is


De opdracht

Voor Fase 1 van de opdracht krijgt de Friese Poort de volgende opdracht:

– maak op basis van de aangeleverde informatie van -en de gevoerde gesprekken met- Wetterwalden een schetsontwerp

– vertaal deze schets, nadat overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever, in een globale bouwtekening die geschikt is om voor te leggen aan recreatie-ondernemers en verhuurders in Wetterwâlden, aan eventuele scheepsbouwers, subsidieverstrekkers of andere financiers.

– Voer de schets(en) zodanig uit, waar mogelijk in een 3D-model, dat deze de beoogde doelgroepen aanspreken (met het oog op marktonderzoek)

– Doe voorstellen voor de materiaalkeuze, aandrijfprincipe, capaciteit, vormgeving en noodzakelijke voorzieningen.

– Maak voor 1 april een realistische kostenopzet voor het bouwen van een prototype, dat in november 2015 wereldkundig kan worden gemaakt

– Verwerk de specifcaties hierboven in een presentatie aan de verenigingen van Dorpsbelangen in Wetterwâlden, aan bedrijven, gemeenten en andere door de opdrachtgever aan te wijzen stakeholders.

Fase 2. Afhankelijk van de resultaten van de hierboven beschreven inspanningen en ervaringen wordt voor of meteen na de zomervakantie van 2015 een Tweede fase opgestart, waarin door middel van een leerwerktraject een prototype kan worden gebouwd. De opdrachtgever beslist uiterlijk 15 juni over het wel of niet ingaan van deze tweede fase nadat aan een aantal voorwaarden is voldaan:

– verhuurders en investeerders / recreatieondernemers moeten naar het oordeel van Wetterwalden voldoende inbreng hebben gehad in het voorbereiden van de opzet en de bouwtekening

– de kostenopzet voor het bouwen van een prototype dient realistisch te zijn.

– de eerste marktverkenningen, zowel aan de zijde van investeerders als aan de zijde van de doelroepen recreanten/toeristen dienen aanleiding te geven om door te gaan met het project.

– Friese Poort adviseert de opdrachtgever bij het voorbereiden van een selectie en de keuze van scheepsbouwers die gaan deelnemen in het leerwerkproject.

– Wetterwalden dient over voldoende middelen, toezeggingen of steun uit anderen hoofde te beschikken om tot een besluit tot de bouw van het prototype te komen.

Aanvullende randvoorwaarden

– Kies een duurzame invalshoek ten aanzien van ontwerp, materiaalgebruik en aandrijving.

– Maak het ontwerp op basis van:

o gebruiksgemak voor recreant,

o ‘hufterproof’ vanwege bediening door ongeoefende gebruikers

o Een zo laag mogelijk, doch realistisch investeringsbedrag, ook wanneer het bedrag in de toekomst in productie zou worden genomen

– Voldoe aan redelijk te stellen eisen die overheden of eigenaren of verhuurders hanteren met betrekking tot de constructie en onderhoudsaspecten.

– Rapporteer regelmatig, doch eenmaal per twee weken de vorderingen en tussenstand, maar ook knelpunten aan de vertegenwoordigers van Wetterwâlden.

– Deze opsomming van randvoorwaarden is niet limitatief. Voor zover er tijdens het proces sprake is van aanvullende voorwaarden van beide zijden, zullen daarover in overleg nadere afspraken over worden gemaakt.